این روزها قصه ها به کمکمان می آیند.دست ما و کودکمان را می گیرند و می برند. به کجا؟ تا نخوانیم و نبینیم و نشنویم نمی دانیم.

بیشتر بدانیم:  شروع کلاس های Mommy and me آتوسا جلال پور